Výstava je súčasťou výstavného bloku Pole v Množném čísle, Alternativní modely budoucnosti – spekulativní výzkum uměním. Kurátorka: Monika Szűcsová, galeria Pragovka, Praha, 2022.

Projekt skúma problematiku materiálnej podstaty digitálnych kópií objektov reprezentujúcich niektoré signifikantné ľudské činnosti, ktoré sa úplne alebo zčasti presunuli do virtuálneho priestoru. Presun niektorých aktivít do digitálneho priestoru je často obhajovaný argumentami ako je úspora času, financií, či prírodných zdrojov. Projekt poukazuje na iluzórny základ niektorých z týchto argumentov. Metaforou samotnej iluzórnosti sú 3D repliky obejtkov, ktoré existujú len na obrazovkách telefónov divákov. Zobrazia sa po naskenovaní markeru – priameho odtlačku objektu, ktorý ho ako dôkaz „usvedčuje“ z toho, že má materiálny základ. Jednotlivé objekty sú v inštalácií rozmiestnené tak, že divák nemá možnosť komplexne vnímať výstavu ako celok – tak ako v digitálnom priestore vnímame priamo len naše aktivity, ale aktivity iných možno vnímať len skrz ich digitálne stopy. Dôležitosť vnímania kontextu jednotlivostí s dôrazom na fyzický prežitok sa javí byť základom pre pochopenie významu celku.